Obliczanie i deklarowanie własności cieplnych stolarki (kompendium wiedzy – część IV)

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Obliczanie i deklarowanie własności cieplnych stolarki

fot. LTB

Obliczanie i deklarowanie własności cieplnych stolarki


W ostatniej części chciałbym wskazać ogólne reguły, które pozwolą nie zagubić się producentom stolarki budowlanej w deklarowaniu własności cieplnych ich produktów, mimo że wcześniej wskazanych zostało wiele – choć i tak nie wszystkie – obszarów zmienności współczynnika przenikania ciepła.


1. Do deklarowania własności cieplnych zawsze należy wykorzystywać wyniki uzyskane z jednostki notyfikowanej. Dotyczy to (zgodnie z punktem 4.12 normy wyrobu) przenikalności cieplnej okien i drzwi zewnętrznych, a więc współczynników Uw dla okien i Ud dla drzwi zewnętrznych. Jednostka notyfikowana posiada notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie normy EN 14351-1+A2, co można sprawdzić pod tym adresem

2. Obliczenia wykonane przez jednostkę notyfikowaną należy wykorzystywać zgodnie z warunkami, dla których uzyskano wyniki:

» błędne jest wykorzystywanie wyników oszklenia o większej szerokości zestawu (np. 4/16/4/16/4 o całkowitej szerokości 44 mm) dla oszklenia cieńszego (np. 4/12/4/12/4  lub 4/16/4)

» dopuszczalne jest deklarowanie własności cieplnych na podstawie oszklenia cieńszego (np. 4/16/4) dla zestawów grubszych (np. 4/16/4/16/4), ale pod warunkiem zachowania niezmienionych innych elementów okna i dla współczynnika przenikania szkła nie gorszego niż w zestawie 4/16/4

» błędne jest wykorzystywanie wyników uzyskanych dla stali wzmacniającej o mniejszej grubości ścianek (np. 1,25 mm) do profili ze wzmocnieniami o grubości większej (np. 1,5 czy też 2 mm)

» dopuszczalne jest deklarowanie własności cieplnych okna na podstawie wyników obliczeń dla okna z grubszą ścianką wzmocnienia, ale pod warunkiem zachowania identycznego kształtu wzmocnienia i z zachowanie niezmienionych pozostałych elementów okna

» błędne jest wykorzystywanie wyników badań własności cieplnych dla innych konfiguracji ościeżnic i skrzydeł niż te, które były przedmiotem badań jednostki notyfikowanej. Możliwości zamiany elementów składowych są dopuszczalne tylko na podstawie badań i opinii jednostki badawczej

» błędne jest deklarowanie własności okien wzmocnionych lizeną czy płaskownikiem umieszczonym pod oszkleniem na podstawie własności okien bez tych wzmocnień

» błędne jest deklarowanie własności cieplnych okien dwuskrzydłowych na podstawie własności cieplnych okien jednoskrzydłowych o tych samym wymiarach zewnętrznych

» błędne jest deklarowanie własności okna z ruchomym słupkiem na podstawie okien ze stałym słupkiem (mimo tych samych wymiarów zewnętrznych i identycznych elementów składowych)

3. Niezmiernie rzadko spotkać można błędy w obliczeniach własności cieplnych polegające na niewłaściwym zastosowaniu wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła ψ, gdyż obliczeń takich dokonują jednostki mające w tym zakresie potwierdzone kompetencje. Pojawiają się jednak obliczenia, które „de facto” stanowią oszacowywanie wyników, dokonywane przez producentów z wykorzystaniem mniej lub bardziej skomplikowanych programów obliczeniowych udostępnianych przez firmy systemowe, producentów okuć czy też firmy informatyczne. 

Dla zachowania wiarygodności szacownych wyników niezbędne jest – oprócz stosowania się do reguł określonych w punkcie drugim, a dotyczących współczynnika przenikania ciepła Uf – poprawne i właściwe stosowanie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła ψ.

» Błędem jest wykorzystywanie współczynników ψ uzyskanych oddzielnie od współczynników Uf. Jedynym wyjątkiem jest wykorzystanie danych z tablicy E1 lub E2 normy EN ISO 10077-1 w przypadku zastosowania wyników ze skrzynki grzejnej uzyskanych dla złożeń profili.

» Błędne jest stosowanie współczynnika ψ uzyskanego dla innej konfiguracji złożenia niż to, dla których uzyskano wyniki badań

» Błędne jest stosowanie wyników badań dostarczanych przez producentów szyb zespolonych w materiałach reklamowych obrazujących wyniki badań ich ramki dystansowej w różnych przykładowych konfiguracjach profili okiennych

» Błędne jest wykorzystywanie wyników obliczeń dla oszklenia o tej samej szerokości zestawu, lecz innej konfiguracji oszklenia. Współczynnik ψ będzie miał inną wartość dla IGU o budowie 6/16/6 niż oszklenia o budowie 44.1/16/4 mimo tej samej szerokości zestawu. Co ciekawsze, zmiana usytuowania szyby laminowanej z pozycji zewnętrznej na pozycję wewnętrzną również powoduje zmianę współczynnika ψ.

» Błędne jest traktowanie ramek dystansowych znanych pod wspólna nazwą „ciepłe ramki” jako ramek o tym samym współczynniku ψ. W istocie rzeczy pomiędzy własnościami cieplnymi  tych ramek istnieje olbrzymia różnica (rzeczywista różnica wartości współczynnika ψ może sięgać nawet 45% wartości)

» Błędne jest stosowanie tych samych wartości współczynnika przenikania ciepła i liniowego współczynnika przenikania ciepła dla złożeń ościeżnica/skrzydło i skrzydło/słupek w obrębie tego samego wyrobu

4. Pewien problem wynikający z niezbyt dokładnej znajomości normy pojawia się również w niektórych programach obliczeniowych z prawidłowym określeniem długości linii styku oszklenia. W normie jest to określone jako część widoczna oszklenia, nie zaś obwód oszklenia, co w wielu przypadkach powoduje zmianę wyniku końcowego. Drugi z problemów to właściwe określenie pola powierzchni części przeziernej (oszklonej) i nieprzeziernej (złożenia profili) szczególnie w przypadkach złożeń o różnej wysokości od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

Wszystkie dobre programy obliczeniowe posiadają jedna cechę wspólną: ich wyniki obliczeń przy zastosowaniu takich samych danych wejściowych muszą być potwierdzone w całej rozciągłości wynikami uzyskanymi podczas badań przez jednostkę notyfikowaną. Upraszczając: program pozwala w sposób szyki, precyzyjny i bezbłędny odczytać wyniki obliczeń jednostki notyfikowanej – każde odstępstwo od tej reguły wyklucza możliwości jego zastosowania.

W ostatnim akapicie pragnę odnieść się do kwestii związanych z wykorzystaniem wyników badań ze skrzynki grzejnej, zarówno przy wykorzystaniu normy EN ISO 12567-1 w przypadku kompletnych wyrobów, jak i przy wykorzystaniu EN 12412-2 w przypadku elementów okien lub drzwi zewnętrznych.

Warunki krajowe, które są określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jednoznacznie nakazują deklarowanie własności cieplnych dla każdego okna lub każdych drzwi. Wartości  Uw dla okien  o wymiarach referencyjnych lub Ud dla drzwi referencyjnych nie wypełniają wymagań zawartych w cytowanym rozporządzeniu i wprowadzają w błąd odbiorcę końcowego, co jest niezgodne z duchem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 
Podsumowując: posłużę się cytatem z powyższego Rozporządzenia: ...Deklaracja własności użytkowych sporządzana przez producenta musi być dokładna i wiarygodna...

Autor tekstu: Mgr inż. Bogdan Wójtowicz
Kierownik Techniczny Laboratorium Techniki Budowlanej


#wlasnosci_cieplne, #prawo_budowlane, #przenikalnosc_cieplna, #przepisy

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Strona główna | O firmie | Oferta | Publikacje | Sieć sprzedaży - kontakt | Praca

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

41-306 Dąbrowa Górnicza
ul. Laski 83
tel.: (0-608) 50 66 32
tel.: (0-608) 50 66 35
tel.: (0-604) 97 62 07
Fax: (032) 26 44 079
e-mail: LTB@LTB.org.pl
http://www.LTB.org.pl/
https://web.facebook.com/mobilnelaboratorium/Generator zestawień dla dystrybutorów

Generator zestawień dla dystrybutorów

Generator zestawień i Konfiguracje do zestawień to...

Aplikacja Argo w nowej wersji

Aplikacja Argo w nowej wersji

Argo to bezpłatna aplikacja na smartfony i tablety,...

Dobry monter Edmont dołączył do kampanii DOBRY MONTAŻ

Dobry monter Edmont dołączył do kampanii DOBRY MONTAŻ

Najlepsze cechy profesjonalnego montera stolarki...

Mistrzostwa Polski w Szachach Branży Okiennej 2018

Mistrzostwa Polski w Szachach Branży Okiennej 2018

W sobotę 8 grudnia 2018 r., po raz drugi w historii,...

Dr. Hahn prezentuje dwie nowe serie zawiasów w wielu wariantach kolorystycznych

Dr. Hahn prezentuje dwie nowe serie zawiasów w wielu wariantach kolorystycznych

Firma z Mönchengladbach zaprezentuje na BAU 2019 na...» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria