Obliczanie i deklarowanie własności cieplnych stolarki (kompendium wiedzy – część IV)

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Obliczanie i deklarowanie własności cieplnych stolarki

fot. LTB

Obliczanie i deklarowanie własności cieplnych stolarki


W ostatniej części chciałbym wskazać ogólne reguły, które pozwolą nie zagubić się producentom stolarki budowlanej w deklarowaniu własności cieplnych ich produktów, mimo że wcześniej wskazanych zostało wiele – choć i tak nie wszystkie – obszarów zmienności współczynnika przenikania ciepła.


1. Do deklarowania własności cieplnych zawsze należy wykorzystywać wyniki uzyskane z jednostki notyfikowanej. Dotyczy to (zgodnie z punktem 4.12 normy wyrobu) przenikalności cieplnej okien i drzwi zewnętrznych, a więc współczynników Uw dla okien i Ud dla drzwi zewnętrznych. Jednostka notyfikowana posiada notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie normy EN 14351-1+A2, co można sprawdzić pod tym adresem

2. Obliczenia wykonane przez jednostkę notyfikowaną należy wykorzystywać zgodnie z warunkami, dla których uzyskano wyniki:

» błędne jest wykorzystywanie wyników oszklenia o większej szerokości zestawu (np. 4/16/4/16/4 o całkowitej szerokości 44 mm) dla oszklenia cieńszego (np. 4/12/4/12/4  lub 4/16/4)

» dopuszczalne jest deklarowanie własności cieplnych na podstawie oszklenia cieńszego (np. 4/16/4) dla zestawów grubszych (np. 4/16/4/16/4), ale pod warunkiem zachowania niezmienionych innych elementów okna i dla współczynnika przenikania szkła nie gorszego niż w zestawie 4/16/4

» błędne jest wykorzystywanie wyników uzyskanych dla stali wzmacniającej o mniejszej grubości ścianek (np. 1,25 mm) do profili ze wzmocnieniami o grubości większej (np. 1,5 czy też 2 mm)

» dopuszczalne jest deklarowanie własności cieplnych okna na podstawie wyników obliczeń dla okna z grubszą ścianką wzmocnienia, ale pod warunkiem zachowania identycznego kształtu wzmocnienia i z zachowanie niezmienionych pozostałych elementów okna

» błędne jest wykorzystywanie wyników badań własności cieplnych dla innych konfiguracji ościeżnic i skrzydeł niż te, które były przedmiotem badań jednostki notyfikowanej. Możliwości zamiany elementów składowych są dopuszczalne tylko na podstawie badań i opinii jednostki badawczej

» błędne jest deklarowanie własności okien wzmocnionych lizeną czy płaskownikiem umieszczonym pod oszkleniem na podstawie własności okien bez tych wzmocnień

» błędne jest deklarowanie własności cieplnych okien dwuskrzydłowych na podstawie własności cieplnych okien jednoskrzydłowych o tych samym wymiarach zewnętrznych

» błędne jest deklarowanie własności okna z ruchomym słupkiem na podstawie okien ze stałym słupkiem (mimo tych samych wymiarów zewnętrznych i identycznych elementów składowych)

3. Niezmiernie rzadko spotkać można błędy w obliczeniach własności cieplnych polegające na niewłaściwym zastosowaniu wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła ψ, gdyż obliczeń takich dokonują jednostki mające w tym zakresie potwierdzone kompetencje. Pojawiają się jednak obliczenia, które „de facto” stanowią oszacowywanie wyników, dokonywane przez producentów z wykorzystaniem mniej lub bardziej skomplikowanych programów obliczeniowych udostępnianych przez firmy systemowe, producentów okuć czy też firmy informatyczne. 

Dla zachowania wiarygodności szacownych wyników niezbędne jest – oprócz stosowania się do reguł określonych w punkcie drugim, a dotyczących współczynnika przenikania ciepła Uf – poprawne i właściwe stosowanie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła ψ.

» Błędem jest wykorzystywanie współczynników ψ uzyskanych oddzielnie od współczynników Uf. Jedynym wyjątkiem jest wykorzystanie danych z tablicy E1 lub E2 normy EN ISO 10077-1 w przypadku zastosowania wyników ze skrzynki grzejnej uzyskanych dla złożeń profili.

» Błędne jest stosowanie współczynnika ψ uzyskanego dla innej konfiguracji złożenia niż to, dla których uzyskano wyniki badań

» Błędne jest stosowanie wyników badań dostarczanych przez producentów szyb zespolonych w materiałach reklamowych obrazujących wyniki badań ich ramki dystansowej w różnych przykładowych konfiguracjach profili okiennych

» Błędne jest wykorzystywanie wyników obliczeń dla oszklenia o tej samej szerokości zestawu, lecz innej konfiguracji oszklenia. Współczynnik ψ będzie miał inną wartość dla IGU o budowie 6/16/6 niż oszklenia o budowie 44.1/16/4 mimo tej samej szerokości zestawu. Co ciekawsze, zmiana usytuowania szyby laminowanej z pozycji zewnętrznej na pozycję wewnętrzną również powoduje zmianę współczynnika ψ.

» Błędne jest traktowanie ramek dystansowych znanych pod wspólna nazwą „ciepłe ramki” jako ramek o tym samym współczynniku ψ. W istocie rzeczy pomiędzy własnościami cieplnymi  tych ramek istnieje olbrzymia różnica (rzeczywista różnica wartości współczynnika ψ może sięgać nawet 45% wartości)

» Błędne jest stosowanie tych samych wartości współczynnika przenikania ciepła i liniowego współczynnika przenikania ciepła dla złożeń ościeżnica/skrzydło i skrzydło/słupek w obrębie tego samego wyrobu

4. Pewien problem wynikający z niezbyt dokładnej znajomości normy pojawia się również w niektórych programach obliczeniowych z prawidłowym określeniem długości linii styku oszklenia. W normie jest to określone jako część widoczna oszklenia, nie zaś obwód oszklenia, co w wielu przypadkach powoduje zmianę wyniku końcowego. Drugi z problemów to właściwe określenie pola powierzchni części przeziernej (oszklonej) i nieprzeziernej (złożenia profili) szczególnie w przypadkach złożeń o różnej wysokości od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

Wszystkie dobre programy obliczeniowe posiadają jedna cechę wspólną: ich wyniki obliczeń przy zastosowaniu takich samych danych wejściowych muszą być potwierdzone w całej rozciągłości wynikami uzyskanymi podczas badań przez jednostkę notyfikowaną. Upraszczając: program pozwala w sposób szyki, precyzyjny i bezbłędny odczytać wyniki obliczeń jednostki notyfikowanej – każde odstępstwo od tej reguły wyklucza możliwości jego zastosowania.

W ostatnim akapicie pragnę odnieść się do kwestii związanych z wykorzystaniem wyników badań ze skrzynki grzejnej, zarówno przy wykorzystaniu normy EN ISO 12567-1 w przypadku kompletnych wyrobów, jak i przy wykorzystaniu EN 12412-2 w przypadku elementów okien lub drzwi zewnętrznych.

Warunki krajowe, które są określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jednoznacznie nakazują deklarowanie własności cieplnych dla każdego okna lub każdych drzwi. Wartości  Uw dla okien  o wymiarach referencyjnych lub Ud dla drzwi referencyjnych nie wypełniają wymagań zawartych w cytowanym rozporządzeniu i wprowadzają w błąd odbiorcę końcowego, co jest niezgodne z duchem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 
Podsumowując: posłużę się cytatem z powyższego Rozporządzenia: ...Deklaracja własności użytkowych sporządzana przez producenta musi być dokładna i wiarygodna...

Autor tekstu: Mgr inż. Bogdan Wójtowicz
Kierownik Techniczny Laboratorium Techniki Budowlanej


Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Strona główna | O firmie | Oferta | Publikacje | Sieć sprzedaży - kontakt | Praca

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

41-306 Dąbrowa Górnicza
ul. Laski 83
tel.: (0-608) 50 66 32
tel.: (0-608) 50 66 35
tel.: (0-604) 97 62 07
Fax: (032) 26 44 079
e-mail: LTB@LTB.org.pl
http://www.LTB.org.pl/Kontakt do redakcji oknonet.pl


Lista 100 Najbogatszych Polaków 2018 a branża stolarki otworowej

Lista 100 Najbogatszych Polaków 2018 a branża stolarki otworowej

Aby znaleźć się na Liście 100 Najbogatszych Polaków...

Ważna wiadomość dla polskich eksporterów stolarki otworowej do Szwecji

Ważna wiadomość dla polskich eksporterów stolarki otworowej do Szwecji

Władze Szwecji z własnej inicjatywy zaostrzyły...

Forum Wiedzy Inoutic rozpoczęło sezon 2018

Forum Wiedzy Inoutic rozpoczęło sezon 2018

W ramach inicjatywy „Forum wiedzy Inoutic” sezon 2018...

Okno przeciwpożarowe MB-86EI – nowość w ofercie ALUPROF

Okno przeciwpożarowe MB-86EI – nowość w ofercie ALUPROF

Najnowszy system przeciwpożarowy MB-86EI dedykowany jest...

Mobilna Akademia fischer rusza w Polskę

Mobilna Akademia fischer rusza w Polskę

Już 2 marca w trasę wyruszy fischerTRUCK –...» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria