| Wyświetleń:827

Ciepła Belka Montażowa – system montażu z klasyfikacją ogniową NRO

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Ciepła Belka Montażowa – system montażu z klasyfikacją ogniową NRO

fot. MARBET | Ciepła Belka Montażowa – system montażu z klasyfikacją ogniową NRO

Do niedawna zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego budynków nie obejmowały reakcji systemów montażu okien lub ich elementów na działanie otwartego ognia od strony elewacji. Rosnąca liczba montaży wykonywanych w warstwie ocieplenia budynków istotnie zmienia ten stan rzeczy, szczególnie wtedy, gdy montaż dotyczy ścian dwuwarstwowych, bowiem w takim przypadku elementy systemu montażu okien mogą wpływać na proces rozprzestrzenia ognia. Jaką klasyfikację ogniową uzyskała Ciepła Belka Montażowa?


Wyroby budowlane, a bezpieczeństwo pożarowe 


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.  ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, a zanim ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz.1202) stanowią, że obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku wybuchu pożaru: 

a) nośność konstrukcji została zachowana przez określony czas; 
b) powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach budowlanych było ograniczone; 
c) rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty budowlane było ograniczone; 
d) osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany lub być uratowane w inny sposób; 
e) uwzględnione było bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Spełnienie wymagań podstawowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przez obiekty budowlane wymaga od projektantów i wykonawców zastosowania wyrobów budowlanych o określonych właściwościach użytkowych w zakresie odporności na oddziaływanie ognia. W ocenie możliwości zastosowania wyrobu budowlanego w obiekcie pomagają klasyfikacje ogniowe, które dotyczą różnych grup materiałów budowlanych i ich zastosowań. Trzy najważniejsze klasyfikacje, o których warto powiedzieć nieco więcej, to: 

» 
Reakcja na ogień 
» Odporność ogniowa
» Rozprzestrzenianie ognia

Jak stwierdza w numerze 76/2014 miesięcznika „Builder” Pani Maria Dreger, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego oraz członek zespołów roboczych komitetów technicznych Polskiego oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, „…każda z klasyfikacji niesie inne informacje, które się nie zastępują, a co najwyżej uzupełniają". 

Reakcja na ogień” dotyczy wyrobów budowlanych, czasem całych rozwiązań i elementów oraz ich zachowania się pod wpływem ognia. Wskazuje, czy i w kontakcie z jak dużym ogniem wyroby zapalają się, palą, jak szybko to następuje, ile wydzielają przy tym ciepła, czy wytwarzają płonące krople i jak dużo dymu towarzyszy ich spalaniu. Wszystkie te zjawiska mogą mieć wpływ na możliwość wystąpienia i przebieg pożaru. 

Odporność ogniowa” pokazuje, przez ile minut podczas pożaru rozwiniętego elementy budowlane zachowują swoje właściwości użytkowe, w tym – nośność („R”) oraz zdolność do ograniczania rozprzestrzeniania się pożaru rozwiniętego poza obszar wydzielony przegrodami budowlanymi (szczelność ogniową „E” i izolacyjność ogniową „I”).”

Z punktu widzenia ochrony pożarowej, przydatności i możliwości zastosowania systemu montażu okien w warstwie ocieplenia największe znaczenie ma jednak ostatnia z klasyfikacji, czyli „Rozprzestrzenianie ognia”, bowiem aktualnie – z uwagi na stopień rozprzestrzeniania ognia – należy oceniać takie elementy obiektów budowlanych jak: 

» ściany wewnętrzne i zewnętrzne przy działaniu ognia od strony pomieszczenia;
» ściany zewnętrzne przy działaniu ognia od strony elewacji; 
» okładziny ścienne wewnętrzne i zewnętrzne na podłożu z materiałów niepalnych przy działaniu ognia od strony okładzin;
» dachy przy działaniu ognia od strony pokrycia i od strony okapu;
» izolacje rur i kanałów.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że elementy systemu montażu okien w warstwie ocieplenia, po ich mechanicznym połączeniu ze ścianą konstrukcyjną obiektu, stają się częścią ściany zewnętrznej, a jako takie powinny być badane pod kątem bezpieczeństwa pożarowego i klasyfikowane pod względem stopnia rozprzestrzenia ognia. W wyniku wykonanego badania elementy budowli, w tym systemy montażu okien w warstwie ocieplenia, klasyfikuje się jako:

1. Nierozprzestrzeniające ognia, które w obszarze działania źródła ognia mogą ulec spaleniu, a poza tym obszarem nie ulegają spaleniu; przy czym nie dopuszcza się spalania po czasie badania ani też występowania płonących kropli lub odpadów stałych. 

2. Słabo rozprzestrzeniające ogień, które mogą ulegać spalaniu poza obszarem działania źródła ognia w zakresie określonym w kryteriach oceny badania; przy czym nie dopuszcza się spalania po czasie badania ani też występowania płonących kropli i odpadów stałych. 

3. Silnie rozprzestrzeniające ogień, które ulegają spalaniu poza obszarem działania źródła ognia, poza zakresem określonym w kryteriach oceny przyjętym dla elementów słabo rozprzestrzeniających ogień, po czasie badania lub z występowaniem płonących kropli lub odpadów stałych. 

Ciepła Belka Montażowa – badania ogniowe


Firma MARBET z Bielska-Białej, twórca i producent Ciepłej Belki Montażowej, czyli systemu montażu okien w warstwie ocieplenia, poddał wszystkie jego elementy badaniom w laboratorium Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej. 

Efekt badania ogniowego Ciepłej Belki Montażowej pokazuje i podkreśla unikalną charakterystykę systemu wynikającą z jednoczesnego połączenia materiału ociepleniowego, jakim jest EPS o podwyższonej gęstości, ze stalową konsolą nośną. Całkowite utlenienie warstwy styropianu (jej zaniknięcie z powodu wysokiej temperatury) wokół konsoli nie powoduje pogorszenia właściwości nośnych, co oznacza wyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników podczas ewakuacji, jak i wyższy poziom bezpieczeństwa pracy ekip ratunkowych podczas akcji gaśniczej. 

Ciepła Belka Montażowa – klasyfikacja ogniowa


Zgodnie z klasyfikacją ogniową w zakresie rozprzestrzenia ognia przez ściany zewnętrzne przy działaniu ognia od zewnątrz 3033/16/Z00NZP system montażu okien CBM Marbet stosowany do montażu stolarki otworowej w układzie, gdy elementy stolarki wysunięte są poza lico ściany, klasyfikuje się jako nierozprzestrzeniający ognia przy działaniu ognia od zewnątrz. Z całością dokumentu można zapoznać się na stronie www.marbetbausystem.com

Według dr. Andrzeja Borowego z Instytutu Techniki Budowlanej ściany zewnętrzne wykonane z wyrobów lub zestawów wyrobów dopuszczonych do obrotu ze znakiem budowlanym „B” lub oznakowaniem „CE” podlegają wymaganiom dotyczącym rozprzestrzeniania ognia. Dla wyrobów do wykonywania ścian zewnętrznych posiadających polską aprobatę techniczną albo krajową ocenę techniczną, informacja o stopniu rozprzestrzeniania ognia powinna być zawarta w tych dokumentach. W przypadku braku takiej informacji uznaje się, że właściwość ta nie została określona i ścianę zewnętrzną należy traktować, jako silnie rozprzestrzeniającą ogień. Dla wyrobów do wykonywania ścian zewnętrznych posiadających oznakowanie „CE” nadane na podstawie europejskiej aprobaty technicznej albo europejskiej oceny technicznej określenie stopnia rozprzestrzeniania ognia powinno być dokonane w odrębnej klasyfikacji ogniowej. W przypadku braku takiej klasyfikacji uznaje się, że właściwość ta nie została określona i ścianę zewnętrzną traktować jako silnie rozprzestrzeniającą ogień. 

Na polskim rynku materiałów budowlanych dostępnych jest wiele pojedynczych wyrobów służących do montażu okien w warstwie ocieplenia, jak i wieloelementowych zestawów wyrobów określanych mianem systemów montażu okien w warstwie ocieplenia. Nie będzie jednak przesady w stwierdzeniu, że Ciepła Belka Montażowa to chyba na razie pierwszy i jedyny system montażu okien w warstwie ocieplenia, który posiada wymaganą i aktualną klasyfikację ogniową w zakresie oceny rozprzestrzenia ognia, a przynajmniej pierwszy, o którym nam wiadomo. 

Oczywiście wyrób budowlany posiadający klasyfikację ogniową NRO nie powinien i nie może być traktowany jako wyrób niepalny albo nierozprzestrzeniający ognia w każdych warunkach. Klasyfikacja NRO oznacza tyle, że dany wyrób nie rozprzestrzenia ognia w warunkach normowych określonych w normie badawczej PN-90/B-02867:1990+Az1:2001 oraz normie klasyfikacyjnej PN-B-02867:2013-6. Nie mniej w świetle obowiązujących przepisów informacja o klasyfikacji ogniowej systemu montażu okien CBM może być wielce przydatna zarówno architektom, jak inwestorom zainteresowanym, aby wznoszone obiekty spełniały wszelkie wymagania podstawowe, w tym także te odnoszące się bezpieczeństwa pożarowego, a przy okazji podkreśla pewną wyjątkową cechę systemu jaką jest posiadanie klasyfikacji ogniowej NRO.

Autor tekstu: Ekspert spółki MARBET

#materialy_montazowe, #cieply_montaz, #montaz_stolarki, #system_CBM

SPRAWDŹ OFERTĘ FIRMY
Ciepła Belka Montażowa – system montażu z klasyfikacją ogniową NRO

fot. MARBET

Ciepła Belka Montażowa – system montażu z klasyfikacją ogniową NRO

Ciepła Belka Montażowa – system montażu z klasyfikacją ogniową NRO

fot. MARBET

Ciepła Belka Montażowa – system montażu z klasyfikacją ogniową NRO

» Więcej na subportalu montaż