Reklama
Wyświetlenia 3565
15 marca 2024

Certyfikowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu DH-PWP-1

DH PWP 1 otwarta z drzwiami

W ofercie D+H Polska pojawił się nowy produkt: certyfikowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu DH-PWP-1. Jego zadaniem jest odcięcie dopływu energii elektrycznej do wszystkich obwodów w budynku z wyłączeniem obwodów zasilających urządzenia i instalacje, które muszą działać w trakcie pożaru.

Odłączenie zasilania powinno być jednoznacznie potwierdzone przez urządzenie sygnalizujące (US), będące elementem składowym PWP. Wyzwolenie PWP powinno być możliwe:

  • zdalnie przez zewnętrzne urządzenie uruchamiające – np. przycisk sterujący PWP (UU),
  • miejscowo, bezpośrednio przy urządzeniu wykonawczym – np. ręczna dźwignia zabudowana w wyłączniku lub rozłączniku.

Użycie przeciwpożarowego wyłącznika prądu i zasygnalizowanie tego stanu pozwala jednostkom ratowniczo-gaśniczym PSP bezpiecznie i skutecznie prowadzić działania gaśnicze. Zestaw przeciwpożarowego wyłącznika prądu typu DH-PWP-1 składa się z urządzenia wykonawczego (UW) i urządzenia sygnalizującego (US), który współpracuje z dostępnymi na rynku urządzeniami uruchamiającymi (ręczne przyciski przeciwpożarowego wyłącznika prądu (UU)), wprowadzonymi do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Urządzenie wykonawcze (UW), które umieszczone jest w wydzielonej obudowie, to aparat wykonawczy PWP w postaci rozłącznika lub wyłącznika wraz z automatyką uruchamiającą, kontrolną i sterującą, stanowiący element mechanicznego odłączenia dopływu energii elektrycznej do budynku. Urządzenie sygnalizujące (US) to urządzenie, które przez sygnalizację optyczną wskazuje jednoznacznie, że zasilanie w obiekcie zostało wyłączone.

DH PWP 1 skrzynka

Obowiązek stosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) wynika z § 2 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2019 Nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami). Zakres stosowania, a także funkcja, jaką pełni PWP, zostały określone w § 183 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065 z późniejszymi zmianami).

Redaktor:

Katarzyna Rutkowska
+48 533 012 058
Angielski
D+H Polska sp. z o.o.
51-180, Wrocław
ul. Polanowicka Północna 8
tel.: 071 3235250