Reklama
Wyświetlenia 6298
26 lutego 2024

Grupa Master uzyskała certyfikat przestrzegania zasad równości płci

Certyfikat rownosci plci Master Italy 1

Grupa Master, jako jedna z pierwszych w swojej branży, uzyskała certyfikat RINA za środki podjęte w celu niwelowania różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz tworzenia coraz bardziej inkluzywnego i sprawiedliwego środowiska pracy, wspierając ten sposób zatrudnianie kobiet w sektorze metalurgicznym.

Certyfikat, wydany przez jednostkę certyfikującą RINA i zgodny z normą UNI/PdR125:2022, jedynym włoskim standardem w zakresie gender equality,  jest wyrazem uznania za zaangażowanie firmy we wspieranie otwartej kultury korporacyjnej i włączającego środowiska pracy.

Grupa Master wykazała, że wdrożyła system zarządzania na rzecz równości płci, ukierunkowany na ciągłe doskonalenie poprzez promowanie polityk, działań i procesów mających na celu zapewnienie równych możliwości kariery, równego wynagrodzenia oraz warunków work-life balance, a także środowiska pracy odrzucającego stereotypy związane z płcią, wszelkiego rodzaju dyskryminację i wszelkie formy przemocy fizycznej, werbalnej i cyfrowej, promując wzmacnianie pozycji kobiet oraz rozpowszechnianie, na wszystkich szczeblach, kultury różnorodności i włączenia poprzez szkolenia, komunikację, a także działania uwrażliwiające na ten temat.

W celu oceny promowania i rozpowszechniania zasady równości płci jednostka certyfikująca bierze pod uwagę sześć następujących kryteriów: kultura i strategia, zarządzanie, procesy HR, możliwości rozwoju i włączania kobiet w struktury firmy, równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, ochrona rodzicielska i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

Firma Master, która już w 2022 r. została nagrodzona w klasyfikacji „Great Place To Work”, dąży do zapewnienia lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, oferując swoim pracownikom możliwość pracy zdalnej oraz elastyczne godziny pracy. W szczególności firma wspiera powrót kobiet do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim poprzez specjalny program „Close to mum”, który przewiduje bonus finansowy dla nowych matek, a także możliwość bardziej elastycznych godzin pracy. Master patrzy też w przyszłość, angażując się w realizację planów rozwoju dla najbardziej obiecujących młodych ludzi w celu określenia dla nich ścieżek kariery zgodnie z ich aspiracjami i potrzebami organizacyjnymi firmy.

Uzyskanie tego certyfikatu jest dla nas źródłem dumy i satysfakcji, ale jednocześnie odpowiedzialnością i zobowiązaniem do osiągania ciągłych i znaczących postępów w zakresie równości płci i równych szans. – komentuje Annacarla Loperfido, HR and Organization Director Grupy Master – To początek drogi, dzięki której wszystkie kobiety i wszyscy mężczyźni Grupy Master będą coraz bardziej dumni, że są jej częścią.

Tymczasem Master nakreśla już coraz bardziej ambitne cele na przyszłość: planowana jest bardziej intensywna współpraca z lokalnymi szkołami w zakresie doradztwa zawodowego oraz wzmocnienie partnerstwa z uniwersytetami, politechnikami i szkołami technicznymi, aby rozpowszechniać i zwiększać świadomość kobiet na temat możliwości wykonywania niektórych zawodów powszechnie kojarzonych z mężczyznami ze względu na dziedzictwo kulturowe i stereotypy związane z płcią. Ponadto firma kontynuuje swoje wysiłki na rzecz rozwoju cyfrowych umiejętności przyszłości i wzmacniania pozycji kobiet poprzez współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami i instytucjami zaangażowanymi w te kwestie.

Certyfikacja na rzecz równości płci jest częścią ambitnej ścieżki podjętej przez firmę Master w zakresie zrównoważenia środowiskowego oraz odpowiedzialności etycznej i społecznej, której punktem kulminacyjnym było sporządzenie, w 2023 r., pierwszego bilansu zrównoważonego rozwoju: dokumentu łączącego, w jednym raporcie, aspekty stricte ekonomiczno-finansowe z celami, działaniami, wynikami i wpływami z zakresu ESG (Environmental, Social, Governance), z jednoczesnym zobowiązaniem do zapewniania godności, równości i dostatniego życia pracownikom, szerzenia kultury, ochrony zasobów naturalnych planety i klimatu dla przyszłych pokoleń, aby przyczyniać się do tworzenia zrównoważonego rozwoju, zarówno gospodarczego, jak i społecznego.

Redaktor:

Katarzyna Rutkowska
+48 533 012 058
Angielski
MASTER ITALY s.r.l. con Socio Unico
70014, Conversano (Bari)
s.p.37 Conversano - Castiglione, Km. 0,570 - z.i.
tel.: 601 602 115
fax.: +39 080 4959030