Reklama
Wyświetlenia 311
19 stycznia 2010

Sprawdź, co nowego w prawie przetargowym

przetarg

Ja podaje Money.pl w artykule Sprawdź, co nowego w prawie przetargowym:Przepisy ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych (tzw. mała nowela) wprowadziły istotną zmianę w składaniu wniosków o udzielenie przez zamawiającego wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotychczas częstą praktyką stosowaną przez wykonawców w przetargach organizowanych na duże zadania infrastrukturalne było zadawanie ogromnej ilości pytań dotyczących dokumentacji przetargowej w ostatnich dniach przewidzianych w ustawie na ich wnoszenie. Robiono tak, by zamawiający nie miał możliwości udzielenia na nie odpowiedzi przed upływem terminu składania ofert. Zmuszało to zamawiającego do przesuwania terminu składania ofert, a w konsekwencji przedłużało w czasie procedurę przetargową.

Zmiana art. 38 Prawa zamówień publicznych ma na celu przeciwdziałanie takim praktykom, a tym samym przyśpieszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na zamawiającym będzie ciążył obowiązek wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wówczas, kiedy wykonawca złoży wniosek nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

red. Tomasz Pępekoknonet.pl

Oknonet
58-306, Wałbrzych
Ogrodowa 3A
tel.: +48 509 230 592