Reklama
Wyświetlenia 539
18 stycznia 2010

Kontrole nadzoru budowalnego

prawna

Przyjęty 12.01.10 przez Rząd projekt zmian w ustawie o wyrobach budowlanych zakłada, że wyroby będą kontrolowane na każdym etapie obrotu, nawet u importera i sprzedawcy.

Jak pisze Gazeta Prawna w artykule – Nadzór budowlany skontroluje sprzedawców i importerów

Nadzór budowlany skontroluje zarówno materiały budowlane znajdujące się u producenta, ale także u importera i sprzedawcy. Za błędne oznakowanie grozić będzie grzywna od 100 do 720 tys. zł.

Osoby budujące lub użytkujące domy, garaże, pawilony, wiaty oraz inne obiekty budowlane będą lepiej chronione dzięki rozszerzeniu możliwości kontroli jakości wyrobów budowlanych na każdym etapie obrotu. Rygorystyczną kontrolę jakości przewiduje przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt zmian w ustawie o wyrobach budowlanych. Nowelizacja przygotowana w Ministerstwie Infrastruktury zakłada, że wyroby budowlane będą kontrolowane na każdym etapie obrotu, nawet u importera i sprzedawcy.

– Obecne regulacje sprzyjają nadużyciom, zwłaszcza ze strony importerów. Oferują oni bowiem wyroby firm z zagranicy, które świadomie zaniżają jakość produktu, uzyskując w ten sposób zabójcze dla konkurencji ceny – mówi Roman Nowicki, przewodniczący Kongresu Budownictwa.

W efekcie liczba wyrobów niespełniających deklarowanych parametrów jest na rynku coraz większa. Organy nadzoru uzyskają możliwość poddania badaniom kontrolnym wyrobu budowlanego w celu ustalenia, czy rzeczywiście posiada on deklarowane przez producenta właściwości użytkowe. W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości przeprowadzenia badań kontrolnych, jeżeli z przedstawionych dokumentów związanych z oceną zgodności wynika, że wyrób spełnia wymagania określone ustawą. Nowe przepisy umożliwią także kontrolerom wstęp na teren obiektów i pomieszczeń, gdzie znajdują się wyroby i dokumenty objęte kontrolą. Kontrolą objęte zostaną wyroby budowlane u importera, jako podmiotu wprowadzającego je do obrotu.

Zmienione przepisy nałożą na importera, w trakcie kontroli, takie same obowiązki wobec kontrolującego, jakie ma producent. Dodatkowe obowiązki będzie miał też sprzedawca materiałów budowlanych, jeżeli producent lub importer tego wyrobu ma siedzibę poza terytorium Polski. Będzie on zobowiązany dostarczyć, na żądanie kontrolującego, w wyznaczonym terminie deklarację zgodności kontrolowanego wyrobu budowlanego, a w przypadku wyrobów mogących stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska również dokumentację techniczną wyrobu.

2 tys. zł to średni koszt badania jednej próbki wyrobu.

Redaktor:

Oknonet
58-306, Wałbrzych
Ogrodowa 3A
tel.: +48 509 230 592